การบอกเลิกสัญญาหรือผิดสัญญาหมั้น

สัญญาหมั้นนั้น ไม่ใช่สัญญาบังคับที่จะทำให้เกิดการสมรส และไม่ก่อให้เกิดหน้าที่จะต้องอยู่กินกันเหมือนหน้าที่ของสามีภรรยา หากชายหญิงคนไหนที่เป็นคู่หมั้นกันแล้วแต่ต้องการที่จะล้มเลิกข้อผูกมัดระหว่างกัน ก็สามารถทำได้ ส่วนของหมั้นและสินสอดก็จะแบ่งคืนอย่างไรก็ได้

การเลิกหย่า

การเลิกหย่า

ถ้าสัญญาหมั้นสิ้นสุดเพราะความตายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนเกิดการสมรส ฝ่ายที่มีชีวิตอยู่จะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ ในกรณีที่ตายพร้อมกันทั้งคู่ครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ไม่จำเป็นต้องคืนขงหมั้นเช่นกัน

การหมั้นที่เกิดจากการข่มขู่กลโกงฉ้อฉลต่างๆ หรือสำคัญตัวผิด คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้เลยโดยถือว่ามีเหตุสำคัญ ฝ่ายที่ถูกบอกเลิกก็จะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ แตกต่างจากการผิดสัญญาหมั้นซึ่งฝ่ายผิดต้องรับผิดและชดใช้ค่าทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งคำว่า “เหตุสำคัญ” หมายถึง เหตุอันจะมีผลให้การใช้ชีวิตสมรสร่วมกันดำเนินไปอย่างไม่สงบสุข เช่น การเป็นโรคจิตร้ายแรง สภาพกายไม่สามารถมีบุตรได้ เสียโฉม หรือผิดตัว เป็นต้น

ทั้งนี้หากฝ่ายชายเป็นคนบอกเลิกสัญญา ฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้น แต่ถ้าฝ่ายหญิงเป็นคนบอกเลิกเองก็ไม่ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย แต่การบอกเลิกฝ่ายเดียวในกรณีที่ไม่มีเหตุสำคัญย่อมไม่มีผลอันใด แต่เมื่อการบอกเลิกสัญญาหมั้นเป็นผลแล้ว จะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

การผิดสัญญาหมั้น

“การผิดสัญญาหมั้น” หมายถึง การทำผิดต่อคู่หมั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร เช่น ฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้น โดยไปหมั้นหรือสมรสกับชายอื่นอีกคน หรือฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้นโดยมอบของหมั้นให้บ้างแล้วสัญญาว่าจะเอาที่ขาดมามอบให้อีก แต่ถ้าไม่เอามามอบตามสัญญา ก็จะถือว่าฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้น หรือฝ่ายชายไปทำการหมั้นกับหญิงอื่นก็ผิดสัญญาหมั้นเช่นกัน กรณีที่ฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นฝ่ายชายเรียกร้องของหมั้นคืนได้ นอกเหนือจากเรียกร้องค่าทดแทน

ในการจ่ายค่าทดแทนนั้นทางกฎหมายได้ระบุเอาไว้ว่าให้เรียกร้องได้เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดต่อกายหรือชื่อเสียง ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องจ่ายหรือตกเป็นลูกหนี้ ในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้ทำการจัดการทรัพย์สิน หรือการอื่นอันใดก็ตามที่เกี่ยวกับอาชีพ หรือการทำมาหากินของตนไปโดยสมควร ด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสกัน เช่น ลาออกจากงานเพื่อมาดูแลครอบคัว เป็นต้น

การผิดสัญญาหมั้นนั้น มีอายุความ 6 เดือน นับแต่วันผิดสัญญาหมั้น ส่วนสิทธิเรียกร้องค่าทดแทานมีอายุความนาน 6 เดือน ส่วนการเรียกร้องของหมั้นหรือสินสอดมีอายุความ 10 ปี

 

 


Top
error: