ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

การแต่งงานนั้นจะสมบูรณ์ได้นอกจากจะจัดงานแต่งงานตามประเพณีแล้ว ยังต้องจดทะเบียนสมรสด้วยนะ แต่จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และไปจดที่ไหนได้บ้างนั้น เรามาดูกันค่ะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

สถานที่จดทะเบียนสมรส

สามารถได้ที่ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทุกแห่ง

คุณสมบัติที่ต้องมี

 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับการอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ในกรณีที่ผู้จดมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • ต้องไม่ใช่คนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
 • ต้องไม่เป็นผู้สมรสของบุคคลอื่น
 • ผู้รับบุตรบุญธรรม กับบุตรบุญธรรมของตนจะสมรสกันไม่ได้
 • หญิงม้ายเมื่อสิ้นสุดการสมรสจากครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 310 จึงจะสมรสได้ เว้นแต่
  • คลอดบุตรในระหว่าง 310 วัน
  • สมรสกับคู่สมรสเดิม
  • มีใบรับรองจากแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
  • ศาลมีคำสั่งให้สมรสใหม่ได้
  • ชายหญิง ที่มีอายุไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอนุญาตให้สมรสได้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จะจดทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล (ในกรณีที่ชาวต่างชาติขอจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส

สามารถยื่นขอจดทะเบียนสมรสได้ทุกที่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสได้ที่นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือ สำนักงานเขตไหนก็ได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

  1. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอมด้วยจึงจะจดทะเบียนสมรสได้
  2. ถ้าคู่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนต่างชาติ ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือกงสุลสัญชาติที่ตัวเองสังกัด โดยหนังสือรับรองนั้นจะต้องทำการแปลเป็นภาษาไทย และมีคำรับรองว่าการแปลนั้นถูกต้อง เอามายื่นพร้อมกับคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ต่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต
  3. การจดทะเบียนนอกสำนักงานทะเบียนต้องแจ้ง ชื่อ-สกุล ของตัวเองและคู่สมรส พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ไปจดทะเบียนสมรส พร้อมจัดหายานพาหนะ รับและส่ง นายทะเบียนด้วย

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส

 • การจดทะเบียนสมรส ณ เป็นสำนักงานทะเบียน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ต้องเสียค่าป่วยการพยานที่นายทะเบียนหาให้คนละ 2.50 บาท
 • ถ้าจดทะเบียนสมรสนอกเป็นสำนักงานทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • การจดทะเบียนสมรสนอกเป็นสำนักงานทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมกับการเตรียมเอกสารของคู่รักบ่าวสาวที่ต้องการจะจดทะเบียนสมรสกัน ใครที่หาข้อมูลอยู่ไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะ


Top
error: