เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลูกนอกสมรส

ครอบครัวจัดได้ว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมไทย แต่ก็มีความสำคัญที่สุดไม่แพ้สถาบันอื่นหรืออาจจะมากกว่าด้วย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่คนในครอบครัวจะออกสู่สังคม คนๆ นั้นจะทำให้สังคมเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ครอบครัวก็มีส่วนที่จะกำหนดอยู่เหมือนกัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลูกนอกสมรส

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลูกนอกสมรส

วันหนึ่งนายแรมโบ้ที่เป็นนักแข่งรถมอเตอร์ครอส เขาแข่งแมทซ์ไหนก็ได้รับชัยชนะมาเสมอ และก็มีผู้หญิงทั้งหลายมาให้กำลังใจเขามากมาย และเมื่อเวลาผ่านไปแรมโบ้ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อ เจน โดยทั้งสองมีอะไรที่ชอบคล้ายๆ กันความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มต้นขึ้นและทั้งคู่ก็ตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในที่สุด

ถึงจะบอกว่าใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กินด้วยกัน แต่ทั้งคู่ไม่ได้คิดแต่งงาน เพราะไม่ต้องการให้มีกฎเกณฑ์อะไรมาบังคับชีวิตทั้งคู่จึงอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส

หลังอยู่กินกันไม่นาน เจนก็ให้กำเนิดบุตรสาวออกมา แรมโบ้ตั้งชื่อให้กับลูกสาวว่า อิงดาว โดยแรมโบ้ได้พาเจนไปคลอดที่โรงพยาบาล ทำการแจ้งเกิดเรียบร้อยให้กับ เด็กหญิงอิงดาว ที่สำนักงานเขตรวมถึงยินยอมให้เด็กหญิงอิงดาวใช้นามสกุลของตน แต่ด้วยความที่เขาไม่สนใจกฎเกณฑ์อะไรจึงยังคงไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับเจน และไม่จดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กหญิงอิงดาว

หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้เลิกกันเพราะความคิดที่แตกต่าง แต่ก็ยังมีสายสัมพันธ์กันอยู่เพราะมีลูกน้อยเด็กหญิงอิงดาวให้ทั้งสองได้คอยคิดถึง และแรมโบ้ก้ยังทำหน้าที่ให้อุปการะเลี้ยงดูอยู่เสมอ

เมื่อเด็กหญิงอิงดาวเติบโตขึ้นจนถึงวัย 16 ปี เธอเป็นคนที่เรียนเก่งและหน้าตาดี แต่ก็มีปมในใจเนื่องจากถูกเพื่อนล้อเลียนว่าเธอเป็นลูกนอกสมรส เวลาผ่านไประยะหนึ่งอิงดาวอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่เงินที่ได้จากพ่อของเธอไม่พอเพียง อิงดาวจึงบอกให้เจนผู้เป็นแม่ให้ไปคุยกับพ่อเพื่อให้รับรองเธอเป็นบุตร

เจนได้คุยกับแรมโบเรื่องอยากให้แรมโบ้จดทะเบียนรับรองบุตร เพื่ออิงดาวจะได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแรมโบ้ แต่สุดท้ายแรมโบ้ยังคงยืนกรานปฏิเสธ พร้อมบอกว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เจนจึงต้องกลับมาบอกลุกสาวว่าพ่อยังคงยืนยันไม่จดทะเบียนรับรองบุตรให้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอิงดาวจะขอให้ศาลพิพากษาว่าตนเองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแรมโบ้และให้แรมโบ้จดทะเบียนรับรองบุตรพร้อมเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูเพิ่มได้หรือไม่

จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าแรมโบ้นั้นอยู่กินกับเจนอย่างเปิดเผยว่าเป็นสามีภรรยากัน และแสดงการกระทำทั่วไปว่าอิงดาวนั้นเป็นบุตรของตนด้วยการไปแจ้งเกิดและยอมรับให้ใช้นามสกุลของตนเอง และยังอุปการะเลี้ยงดูอีกด้วย ในกรณีนี้อิงดาวจะฟ้องคดีแรมโบ้ให้รับตนเองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ แต่อิงดาวจะมีอำนาจฟ้องแรมโบ้ด้วยตนเองหรือไม่

ในกรณีแบบนี้อิงดาวนั้นมีอายุสิบหกปีแล้ว ดังนั้นจึงสามารถฟ้องร้องเองได้ โดยไม่ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอมใดๆ นอกจากนี้อิงดาวยังสามารฟ้องคดีแรมโบ้เพื่อให้ศาลพิพากษาว่าอิงดาวเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ และยังขอให้แรมโบ้จดทะเบียนรับรองบุตรได้ด้วยโดยอิงดาวไม่ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมใดๆ ทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1555(5) (7), 1556, 1598/38

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1555 การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายให้มีได้ แต่ในกรณีต่อไปนี้

(5) เมื่อบิดมารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้

(7) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร

พฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตรนั้น ให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่น บิดให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอื่น

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ถ้าปรากฏว่าชายไม่อาจเป็นบิดาของเด็กนั้นได้ ให้ยกฟ้องเสีย

มาตรา 1556 การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์

ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยขอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน ในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยขอธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้ แต่เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ เด็กต้องฟ้องเอง ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะ

ในกรณีที่เด็กตายในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรอยู่ ผู้สืบสันดานของเด็กจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้  ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรมาก่อนวันที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่พ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สืบสันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์ ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 1598/38 ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีกริยาหรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้นย่อมเรียกจากกันได้

ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ คำอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ปีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี

สรุปจากเรื่องนี้แล้วควรทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง ไม่ทำตามใจตนเองมากเกินไปเพราะอาจจะก่อให้เกิดปมในใจกับลูกและคนในครอบครัวได้

 


Top
error: