วิธีการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ได้พบรักกับคู่รักชาวต่างชาติ วันนี้ทีมงาน แต่งงานกัน.com ก็เลยขอมาแชร์ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความรู้เรื่องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติกันให้ได้ทราบกันนะค่ะ

จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ

จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

คุณสมบัติ

 1. ทั้งชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์
 2. ทั้งชายและหญิงต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
 3. ทั้งชายและหญิงไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตกันโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน
 4. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะทำการสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
 5. ทั้งชายและหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
 6. หญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นใดก็ตาม จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดการสมรสผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วันเว้นเสียแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้นหรือสมรสกับคู่สมรสเดิมหรือมีใบรับรองแพทย์ถูกต้องตามกฎหมายว่าไมไ่ด้ตั้งครรภ์หรือมีคำสั่งศาลให้สมรสได้

หลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 2. หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้ร้องขอยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 3. คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ให้จดทะเบียน
 4. พยานอย่างน้อย 2 คน

จดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างชาติมีขั้นตอนดังนี้

 1. ให้คนไทยติดต่อสถานทูตของประเทศนั้นในไทย และสอบถามว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะต้องการใบรับรองว่าโสด
 2. เอาเอกสารที่เตรียมมาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 3. นำเอกสารมาทำเรื่องรับรองที่กองสัญชาติและนิติกร โดยเอาเอกสารต้นฉบับภาษาต่างประเทศ และฉบับที่แปลแล้วภาษาไทยมาด้วย
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. นำเอกสารรับรองไปสถานทูตของประเทศนั้นในไทย   สามารถนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศได้

หมายเหตุ

 1. นำเอกสารไปรับรองที่สถานทูตชาตินั้นๆ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำแทนได้
 2. ถ้ามอบอำนาจต้องมีเอกสารมอบอำนาจด้วย และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 3. สตรีชาวไทยถือหนังสือเดินทางในชื่อสกุลเดิม เมื่อทำการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วสามารถร้องขอให้บันทึกนามสกุลสามีลงในหนังสือเดินทางได้ แต่ปัจจุบันต้องทำหนังสือเล่มใหม่ แต่ต้องแก้ไขข้อมูลในบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้ถูกต้องด้วย หากไม่ดำเนินการแก้ไข และไม่ขอหนังสือเดินทางฉบับใหม่ การทรวงต่างประเทศจะออกหนังสือเดินทางให้ โดยใช้คำนำหน้านามสกุลตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร

จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ให้ชาวต่างชาติไปขอใบรับรองความเป็นโสด ที่สถานทูตประเทศของตนในไทย แต่บางสถานทูตไม่สามารถทำได้ต้องติดต่อสำนักงานเขตในประเทสของตน
 2. นำเอกสารดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาไทย
 3. นำเอกสารมารับรองที่กองสัญชาติและนิติกร โดยนำเอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทยมาด้วย
 4. หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ
 5. ไปจดทะเบียนที่อำเภอหรือเขต

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นสำหรับชาวต่างชาติ

 1. หนังสือเดินทาง
 2. ประเภทเพื่อการท่องเที่ยวหรือประกอบกิจการด้านธุรกิจ
 3. หนังสือรับรองสถานภาพของบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุลโดยระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เหมาะสมจะสมรสกับคนไทย รวมถึงต้องระบุอาชีพ รายได้ ภาวะการสมรส และระบุชื่อบุคคลทางราชการที่สาารถติดต่อและขอข้อเท็จจริงได้จำนวน 2 คนโดยนำหนังสือดังกล่าวมาแปลไทย และรับรองการแปลโดยสถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ หรือรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศของไทย

Top
error: